เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)ปรับปรุงครั้งที่ 1/2565
 • แผนพัฒนาบุคลากร (2564-2566)
 • O28 รายงานผลการบริหารฯ
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล
 • คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 • ดัชนีนักวิจัยมืออาชีพ
 • ระเบียบวันลา
 • คูมือการเลื่อนระดับ ประเภททั่วไป นายช่างโยธาอาวุโส
 • คู่มือการเลื่อนระดับ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
 •  
  เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
   
   
  เทศบาลตำบลท่าข้าม
  229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
  โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
   
   
   
   
   
   
   
   
  Copyright © 2024 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft