เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างบริหาร

สภาเทศบาลฯ


นายสันติ วงศ์บุญชัยเลิศ
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าข้ามนายเสมอ ไชยลังการ
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าข้ามนายถนอม เทพสุรินทร์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าข้ามนายอานนท์ วงศ์บุญชัยเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม เขต 1นายจุมพล วงศ์บุญชัยเลิศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม เขต 1นายวิโรจน์ เกสรพิทยาพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม เขต 1นายเดชา แซ่วื้อ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม เขต 1นายภูดิศ บุญศิริภัทร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม เขต 2นายจอน กิลัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม เขต 2นายทวีชัย ทรงทวีทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม เขต 2นายศิลป์ จำกัด
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม เขต 2นายวีระชาติ แซ่เห้อ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม เขต 2นายเจตนิพิฐ แซ่โง้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม เขต 2


 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2024 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft