เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างบริหาร

กองการศึกษา


นายณัฐพล บุตรดี
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษานายณัฐพล บุตรดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการนางสาวเจตณา กิลัย
ครู คศ.2นางวินิจกุล หวาสุข
ครู คศ.2นางปภาดา นุธรรม
ครู คศ.2นางพิน แก้วสุข
ครู คศ.2นางปริศนา ลือชา
ครู คศ.1ว่าง
ครูนางจุฑาภรณ์ เจือประเสริฐ
ผู้ดูแลเด็กนางพิสมัย แซ่ฟ้า
ผู้ดูแลเด็กนางจิราภา ดุลยพิพัฒน์
ผู้ดูแลเด็กนางสาวต้อย บุญเจิง
ผู้ดูแลเด็กนางสาวปรียา วงศ์บุญชัยเลิศ
ผู้ดูแลเด็กว่าง
ผู้ดูแลเด็กนายเสถียร นุธรรม
ผู้ช่วยนักวิชาการการศึกษานางสาวจิรปรียา แสงงาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวจินตรา วงศ์นภาไพศาล
พนักงานจ้างทั่วไปนางสาวอุไรพร แซ่ฟ้า
พนักงานจ้างทั่วไป (ผู้ดูแลเด็ก)นางสาววิชุดา อนุชิตวรการ
พนักงานจ้างเหมานางสาวอนงค์ ไชยลังการ
พนักงานจ้างเหมา


 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2024 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft