เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างบริหาร

สำนักปลัด


จ่าเอก สุรชาติ แสงงาม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลท่าข้าม
เบอร์โทร : 097-9210509


จ่าเอก สุรชาติ แสงงาม
หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวสุนิสา ทะนันไชย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนางสุทธาทิพย์ อาจหาญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนายวรพล สุขถาวรกิจ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงานพันจ่าโท ภาณุเมศวร์ บุญทัน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการนางสาววิไลพร วือวินิฉัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานนายวิชิต ศักดิ์สิทธานุภาพ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายเเละแผนนางจินดาภรณ์ สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายธรรนรินทร์ สมควร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรนายประวิทย์ กำเนิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนนางสาวสิริญาพร อุ่นต้าว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์นางสาวชลดา ชัยวงศ์
พนักงานจ้างทั่วไปนายสมพล นุธรรม
พนักงานจ้างทั่วไปนายอเนก กิลัย
พนักงานจ้างทั่วไปนางจันทร์จิรา แก้วสุข
แม่บ้านนายสมศักดิ์ สมควร
พนักงานจ้างทั่วไปนายคำจันทร์ อุ่นต้าว
พนักงานจ้างทั่วไปนายยืน บุญมา
พนักงานจ้างทั่วไปนายประพวด แสงงาม
พนักงานจ้างทั่วไป


 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2022 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft