เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างบริหาร

กองคลัง


นางรตนพร พลอาภา
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวพรนิภา แสงงาม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการนางสาวเสาวภา ยาวิเลิง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนางสาวจินดา ไชยลังการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานนายเวคิน ไชยลังการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนางสาวรัตนา แสนศรีเชาว์พันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนางสาวธัญญากานต์ แก้วสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุนางสาวสุภาพ ศรีพรรณ์
พนักงานจ้างทั่วไปนางสาวพิชญาภา ไชยลังการ
พนักงานจ้างทั่วไป


 
เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 
 
เทศบาลตำบลท่าข้าม
229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2024 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft