เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ท่องเที่ยว

1. ศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่าตำบลท่าข้าม

    ศูนย์วัฒนธรรมชนเผ่า ตั้งอยู่บ้านโล๊ะ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของตำบลท่าข้าม ที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมจัดแสดงศิลปะและวัฒนธรรมชนเผ่าของตำบลท่าข้าม เพื่อเป็นการศึกษาและอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมชนเผ่า 4 เผ่าไว้ให้ลูกหลานและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลท่าข้าม และประชาชนในอำเภอเวียงแก่น ตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในอำเภอเวียงแก่น ภายในศูนย์วัฒนธรรมนี้ จำลองมาจากบ้านเรือนในสมัยโบราณของชนเผ่าไทยลื้อล้านนาและไทยยวน หรือคนเมือง ซึ่งมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าในพื้นที่ตำบลท่าข้าม ซึ่งปัจจุบันจะหาดูได้ยาก ตำบลท่าข้ามประกอบด้วยชนเผ่า 4 เผ่า ได้แก่ ไทลื้อ ไทยวน ม้ง ขมุ