เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยะธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 • ประกาศเทศบาลตาบลท่าข้าม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเทศบาลตำบลท่าข้าม
 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
 • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 • มาตรการป้องกันการรับสินบน
 • มาตรการการจัดการเรื่องราวการป้องกันการทุจริต
 •  
  เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
   
   
  เทศบาลตำบลท่าข้าม
  229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
  โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
   
   
   
   
   
   
   
   
  Copyright © 2024 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft