เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ระเบียบสภาเทศบาลตำบลท่าข้าม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566
 • รัฐธรรมนูณพ.ศ.2560
 • พรบ.เทศบาล แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2552
 • ระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น
 • ระเบียบงานสารบรรณ 2526และแก้ไขเพิ่มเติม
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
 • ระเบียบว่าด้วยการเดินทางไปราชการ
 • พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 • พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 • พรบ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496
 • พรบ.เทสบาล(ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546
 • พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542
 • พรบ.การเลือกตั้ง
 • พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
 • พรบ.เทศบาล
 •  
  เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
   
   
  เทศบาลตำบลท่าข้าม
  229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
  โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
   
   
   
   
   
   
   
   
  Copyright © 2024 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft