เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ
ที่ตั้งและข้อมูลพื้นฐาน
ภูมิประเทศ
อาณาเขตที่ติดต่อ
สถานที่ท่องเที่ยว
สภาพทั่วไป
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
 คณะผู้บริหาร
 สภาเทศบาลฯ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 กองช่าง
 กองคลัง
 กองการศึกษา
 สำนักปลัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานตรวจสอบภายใน
 • ทบทวนและประกาศใช้กฏบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • รายงานผลการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลท่าข้าม งวดเดือน ต.ค. 2564 - ก.ย. 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • คำสั่งเทศบาลตำบลท่าข้าม เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนักวิชาการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • กฏบัตรการตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลท่าข้าม
 •  
  เทศบาลตำบลท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
   
   
  เทศบาลตำบลท่าข้าม
  229 หมู่ 5 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
  โทร. 053160381 แฟ็กซ์ 053-160-382
   
   
   
   
   
   
   
   
  Copyright © 2024 www.thakhamwiangkaen.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft